Буцах

Сургалтын арга хэмжээ

             Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 418 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны “Хууль, норм дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/242 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.5 дахь заалтыг үндэслэн нийтийн халуун ус, сауны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд 2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Орчны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч нар Халуун усны үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002 стандарт, Халуун усны үйлчилгээ, эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудсыг танилцуулах сургалт зохион байгууллаа.