Буцах

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдахдаа дараах зүйлийг анхаараарай.