Буцах

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны жилийн эцсийн статистик тайлан мэдээ авах үйл ажиллагаа үргэлжиж байна.

Хавсралт файл: